เขตพื้นที่บริการ

ที่โรงเรียนmap
1โรงเรียนวัดวังตะกู2FCW+223 ตำบล วังตะกู อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66210
2โรงเรียนวัดมะกอกงอ2GVJ+Q28 ตำบล วังตะกู อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66210
3โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ4028 Rural Rd, ตำบล วังตะกู อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66210
4โรงเรียนวัดหนองง้าวKing, 4010 Rural Rd, ตำบล สำนักขุนเณร อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร 66210
5โรงเรียนวัดลำประดากลาง4028 Rural Rd, ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66120
6โรงเรียนวัดลำประดาใต้3FG5+G25 ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66120
7โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)2FFC+GRG ตำบล ภูมิ อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66120
8โรงเรียนสำนักขุนเณร (โรงเรียนหลวงพ่อเขียนอุทิศ)237 1069 ตำบล สำนักขุนเณร อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร 66210
9โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง2F2W+F4H ตำบล วังกรด อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร 66120
10โรงเรียนวัดหนองสองห้องXF7M+4JF ตำบล วังกรด อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66120
11โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)หมู่ 5, ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร, 66210
12โรงเรียนวัดหนองสนวนKing, 4019 Rural Rd, ตำบล ห้วยร่วม อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร 66210
13โรงเรียนห้วยพุกวิทยาตำบล ห้วยพุก อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร 66210
14โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”XHWQ+MM ตำบล ห้วยพุก อำเภอ ดงเจริญ พิจิตร
15โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมXCMH+99F ตำบล วังสำโรง อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 66120