วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่ เปี่ยมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เพียรพัฒนาคุณภาพ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ปรัชญาของโรงเรียน

“ทนฺโต เสฎโฐมนุสฺเสสุ” แปลว่า “ผู้ที่ฝึกหัดดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์”