เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมารช์ประจำโรงเรียน

วังตะกูราษฎร์อุทิศ                             ที่สิงสถิตย์ดวงวิญญาณหลวงพ่อเขียน 

เหล่าพี่น้องมีพลังตั้งใจเรียน                             หมั่นพากเพียรไม่เว้นว่างสร้างความดี

                    รูปบัวน้อยลอยเด่นเป็นสัญลักษณ์            ธรรมจักรสลักเห็นเป็นราศี

ครูอาจารย์สร้างสมอบรมดี                             ให้ศิษย์นี้มีวินัยใฝ่คุณธรรม

          ขาว – ชมพู สู้ด้วยพลังกล้า                   การกีฬาเกรียงไกรไม่เพลี่ยงพล้ำ

สามัคคีพริ้งเพริศเลอเลิศล้ำ                             น้ำใจงามผดุงไว้เพื่อมวลชน

          เรารักกันฉันพี่น้องไม่หมองเศร้า              งานหนักเบาเราสู้จนรู้ผล

ปรากฏชื่อระบือไกลในชุมชน                           ทุกแห่งหนแซ่ซร้องยกย่องเรา