ข้อมูลผู้บริหาร

นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ดร.พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุลpornpipat061968@gmail.com0988578013
นางชญานิศ เลิกจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูชำนาญการ
นายโอบบุญ บูรพา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรจมารี โฉมอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูชำนาญการ