กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโอบบุญ บูรพา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณ
ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์