สายสนับสนุนการสอน

นายเจตต์ เจียมพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายวินัย เทียมผล
อัตราจ้าง
เศษรฐกิจพอเพียง