กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดาภรณ์ มากมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์
ครู
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ นิลเนียม
พนักงานราชการครู
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายโชคทวี ฉิมพุฒ
ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี