ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม  ครูที่ปรึกษา
ข้อมูล 10 พ.ย.66
ม.1191332นายโอบบุญ บูรพา,นางสาวรจมารี โฉมอุดม  
ม.2171835นางสาวกานดา  ทองกลับ,นายเจตน์ เจียมพิพัฒน์
ม.3151631นายเสริมศักดิ์ อ้ายพุก ,นางนัฐชา ศิลสำโรง
รวม ม.ต้น514798 
ม.4/1132336นายรัชชานนท์ อินกองงาม,นางสาวณรสิตา คำแฝง
ม.4/2141933นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัย,นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณ
ม.5/122224นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์,ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาพัฒน์ ศรีทอง
ม.5/2171128นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์,นายโชคทวี  ฉิมพุฒ,นางสาวณพิชญา อินปอ
ม.6/1414  18นางจินดาภรณ์ มากมูล
ม.6/29716นายอนุสรณ์ เทียนเงิน
รวม ม.ปลาย5996155 
ทั้งหมด110143253