คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

 1. ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล                   ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานคณะกรรมการ
 2. นายไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน                  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ
 3. นายสำลี พานพงษ์                               ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ
 4. นายธนิตย์ พ่วงพันธ์                              ผู้แทน อปท.                กรรมการ
 5. นายเอกอมร นันทพฤกษา                    ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ
 6. ด.ต.วินัย สอนนิล                                  ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ
 7. พระครูวิจารณ์วิหารกิจ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        กรรมการ
 8. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์                    ผู้แทนครู                    กรรมการ
 9. นางสาวอรัญญา ลือประดิษฐ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ **
 10. นายวิสูตร โพธิ์ศรี                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ **
 11. นายสุจิณ ก้อนทองคำ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ **
 12. นายจตุรงค์ ตั้งจิตรวัฒนากุล                 ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ *
 13. นายมงคล พุกเปี่ยม                               ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ *
 14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ **

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ     กรรมการและเลขานุการ