ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 •                 ปี  พ.ศ.2499      กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีครูทำการสอน 1 คน  ครูคนแรกชื่อครูจรัญ  ศรทอง
 •                 ปี พ.ศ. 2500 สร้างอาคารไม้จำนวน 3 ห้องเรียน บริเวณวัดวังตะกู   โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก  หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต    กำหนดให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมสามัญบางมูลนาก”  โดยมี         นายปลั่ง    ศิลาพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 – 2512  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายวังตะกู”
 •                 ปี พ. ศ. 2513   นายอุดม   บูรพา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 2  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 – 2527
 •                 ปี พ.ศ.2519 เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนและข้าราชการในชุมชนและตำบลใกล้เคียงช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน 35 ไร่   เป็นจำนวนเงิน  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ”  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 •                 ปี  พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  เป็นจำนวนเงิน   1,200,00   บาท ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  4 ห้องเรียน  สิ้นเงิน 1,200,000 บาท และสร้างอาคารเรียนแบบ 261 ค. จำนวน 8  ห้องเรียน  (ครึ่งหลัง)    สิ้นเงิน 1,080,000  บาท  และย้ายสถานที่เรียนจากอาคารเรียน        หลังเก่ามาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่  23  มีนาคม   พ.ศ. 2522
 •                 ปี พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2  รุ่น 2)   และในปีงบประมาณ   2528   ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,327,900  บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ปรับปรุงไฟฟ้า  ประปา  ถมอัดดินสนามฟุตบอล
 •                 ปี พ.ศ.2527 นายอุดม  บูรพา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2527 และนายสวัสดิ์  เนียมฤทธิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527 – 2536
 •                 ปี พ.ศ.2535    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 •                 ปี พ.ศ.2536  นายสวัสดิ์  เนียมฤทธิ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  พ.ศ. 2536  และนายเกียรติ  ดนตรีรักษ์      มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคนที่ 4  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536
 •                 ปี พ.ศ.2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
 •                 ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณ  เป็นจำนวนเงิน  8,460,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216 ล(ปรับปรุง 29) จำนวน   16   ห้องเรียน   และได้รับงบประมาณจำนวน 400,000  บาท   ก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน   และทอดผ้าป่าสร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษก ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน   352,000  บาท
 •                 ปี พ.ศ.2542 นายเกียรติ ดนตรีรักษ์ เกษียณอายุราชการและนายพรศักดิ์  วัฒนาบรรเจิดกิจ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 5
 •                 ปี พ.ศ.2543  ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน  3,200,000  บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 •                 ปี พ.ศ.2544 นายพรศักดิ์  วัฒนาบรรเจิดกิจ ไปช่วยราชการที่สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพิจิตร นายสมควร   ธูปพนม  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 6
 •                 ปี พ.ศ.2545   ทอดผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเป็นเงินจำนวน  1, 475,149.00  บาท
 •                 ปี พ.ศ. 2548  ผ่านการอบรมเป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วมจังหวัดพิจิตร โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
 •                 ปี พ.ศ.2549   ได้รับการประเมินรับรองผ่านการเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ   1 โรงเรียน 1 อำเภอในฝัน
 •                 ปี พ.ศ.2551   ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2   โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, สมศ.)
 •                 ปี พ.ศ.2552 ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดพิจิตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 •                ปี พ.ศ.2552  นายสมควร  ธูปพนม เกษียณอายุราชการ
 •               ปี พ.ศ.2553 นายเกษม  ชื่นเทศ  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 7
 •               ปี พ.ศ.2554  นายทิว  มนูญธรรม   ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
 •               ปี พ.ศ.2554  นายสมชาย  ยอดเพชร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 9  วันที่  22  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2554
 •               ปี พ.ศ.2559 นายวิรัตน์ ยอดอ่วม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 10 วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 •               ปี พ.ศ.2563 นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 11 วันที่  เดือน  พ.ศ.