กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ