ประชาสัมพันธ์

ข่าวต่างๆ ที่ต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน”

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศได้ …

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศรวมกับสำนักงานเทศบาลวังตะกู ผ …

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Read More »

Scroll to Top