รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรม
หน้าเสาธง

เนื่องในวันงบสูบบุหรี่โลก ให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงคุณโทษจากสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย และทรัพย์สินที่จะเสียหายจากการเสพสิ่งเสพติด

Leave a Comment

Scroll to Top