พิธีปัจฉิมนิเทศ 63

📝วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ผอ. พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ทุกคน พร้อมกล่าวให้โอวาท ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก และรดน้ำขอพรจากคุณครู ทั้งถ่ายภาพ มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารร่วมกัน

Leave a Comment

Scroll to Top