โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

ข้อความแนะนำ: ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http://www.wtks.ac.th

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่ เปี่ยมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  
เพียรพัฒนาคุณภาพ สู่การเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21

ปรัชญา

“ทนฺโต เสฎโฐ  มนุสฺเสสุ” แปลว่า “ผู้ที่ฝึกหัดดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์”

พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ และมีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

6.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2   เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล

3.   ผู้เรียนมีผลงานที่สร้างสรรค์

4.   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.   สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีความเป็นสากล

6.   ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

8.   สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

9.   สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

10.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

11.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล

12.  ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13.  ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร มีคุณภาพตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

14.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และอัคคีภัย

Scroll to Top