ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง
นางพรพิพัฒน์
ตั้งจิตรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางอรุณรักษ์
เนียมสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางจินดาภรณ์
มากมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายโอบบุญ บูรพา ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางนิษณา วัลลภ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรจมารี
โฉมอุดม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางปรียาภรณ์
ชาติวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวพรทิพย์
ดำรงชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์ ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกานดา
ทองกลับ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวชญาพัฒน์ ศรีทอง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายเสริมศักดิ์
อ้ายพุก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายรัชชานนท์
อินกองงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ
นายละเอียด
อินทร์ภู่
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายชัยรัตน์
นวลสิงห์
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายวินัย เทียมผล ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายเจตต์
เจียมพิพัฒน์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนัฐชา
โหจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอานนท์
หงษ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายโชคทวี ฉิมพุฒ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกวลิน บรรจง พนักงานราชการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Scroll to Top